Høring vedtekter til Betania Sokndal

Høring vedtekter til Betania Sokndal

I årsmøtet 3. november ble det lagt frem forslag til nye vedtekter for Betania. Disse er lagt ut på høring blant medlemmene og høringsfristen er satt til 1. desember 2020. Endelig forslag til vedtekter blir lagt frem for menighetsmøtet eventuelt årsmøtet for vedtak på et senere tidspunkt.

For at flest mulig skal få anledning til å kommentere på disse legges de også ut her på nettsiden.

For tilbakemelding, vennligst bruk epost:  post@betania-sokndal.no (innen 1. desember)

 

Her er utkastet til nye vedtekter:

 

VEDTEKTER

for Pinsemenigheten Betania Sokndal

 

§ 1. Navn og sete

Menighetens navn: Pinsemenigheten Betania.

Menigheten ble stiftet i 1921.

Menighetens forretningskontor er i Sokndal kommune og er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 971 491 248 under næringskode 94.910 Religiøse organisasjoner.

 

§ 2. Grunnlag

Pinsemenigheten Betania er en selvstendig og registrert pinsemenighet etter Lov om trudomssamfunn av 13. juni 1969 nr. 25 og er en del av Pinsebevegelsen i Norge. Ny lov om tros- og livssynssamfunn (LOV-202004-24-31 trer ikraft 01.01.2021)

 

§ 3. Visjon, verdier og hva vi tror og lærer

Ledelsen formulerer trosgrunnlag, visjon og verdier for menigheten. Dette ligger tilgjengelig på Betania’s nettsider eller kan fremskaffes på forespørsel.

 

§ 4. Medlemskap

Den som er født på ny ved troen på Jesus Kristus og som aksepterer menighetens trosgrunnlag kan bli medlem. (Menighetens trosgrunnlag finnes på menighetens nettside under: Om oss -> Hvem er vi) Menigheten holder medlemsprotokoll hvor samtlige medlemmer er innført med nøyaktig angivelse av navn, adresse, personnummer og andre kontaktopplysninger.

Lederrådets medlemmer og hovedledere må være medlemmer i Betania.

Personer som er faste deltakere i Betania sitt arbeid og som er født på ny, men som enda ikke er medlemmer, kan få tjenester i menigheten i samråd med lederrådet. De kan også delta på menighetsmøter, men da uten stemmerett.

I følge Matteus 18. 15-17, 1 Korinterbrev 5. 3-13 og i Romerne 16. 17-18, kan det i spesielle tilfeller være aktuelt å utelukke mennesker fra menigheten. Dette dreier seg om tilfeller der personen lever i bevisst synd, og ikke er villig til å omvende seg, til tross for menighetens formaning. Dette kan også gjelde personer som sprer falsk lære, forsøker å splitte menigheten, eller motarbeider menighetens ledelse eller målsetting.

 

§ 5. Ledelsen

5.1 Styret

Det valgte styret skal ha minimum 3 medlemmer og konstituerer seg selv ved å velge sin leder. Styret består av eldste (lederrådsmedlemmer) valgt av menigheten. Utvelgelse av kandidater til styret gjøres av Lederrådet, hvoretter menigheten informeres. (Ap. gj.14,23). Dersom det ikke fra medlemmer i menigheten fremkommer reaksjoner (vandel, tro og lære) på kandidaten innen 2 uker, fremstilles kandidaten for avstemming i menighetsmøtet med simpelt flertall.

5.2 Lederrådet

Lederrådet består av menighetens styre og pastorer/ledere som møter i lederrådet i kraft av sin stilling.

Menigheten ledes etter et apostolisk mønster. (Ef. 4:11-12) Tjenesten er et kall fra Gud. Lederrådet bør ha kvalifikasjoner som er nevnt i 1.Tim.3, 2-7,Titus 1, 6-9, og det legges vekt på karakter og tjenerholdning.

Lederrådet skal tilstrebe å stå samlet. Dersom noen i Lederrådet ikke kan samarbeide om menighetens visjon og verdier, eller i andre sammenhenger ikke er et eksempel for menigheten, bør en frivillig tre tilbake eller ta permisjon inntil forholdene er endret.

Det er Lederrådets ansvar å påse at de gjeldene krav som myndighetene pålegger blir overholdt i menighetens virksomhet på en tilbørlig måte.

5.3 Hovedpastor

Hovedpastor utpekes av Lederrådet og ansettes etter flertall i menighetsmøtet eller årsmøtet. Øvrige stillinger ansettes av Lederrådet i samsvar med budsjett. Hovedpastor leder menigheten sammen med lederrådet. Hovedpastor har sammen med styreleder prokura og menighetens signatur.

Når Hovedpastor avslutter sin tjeneste, fungerer en av de øvrige pastorene eller styreleder som Hovedpastor i en overgangsperiode.

5.4 Lederrådets oppgaver

Beslutningsmyndighet i saker som angår menigheten, er tillagt Lederrådet i samsvar med disse vedtekter.

Lederrådet skal:

- ivareta menighetens interesser

- forvalte menighetens midler

- sørge for at beslutninger som er fattet, blir gjennomført

- utvikle og lære opp mennesker til ulike tjenester

- lede menigheten i realisering av visjon og verdier

- føre protokoll over alle viktige vedtak fattet i Lederrådet

- fremlegge revidert årsregnskap, budsjett og årsberetning i årsmøtet

- utarbeide menighetens visjoner og verdier

- ta ut personer til lederrådet, andre tjenester og funksjoner

5.5 Mistillit

Hvis Hovedpastor eller noen i Lederrådet setter seg ut over menighetens grunnleggende vedtekter, tro og lære, eller lever i åpenbar synd, skal dette først bringes inn for Lederrådet. Grunnlag for slike forhold anvises i 1. Tim. 5, 19. Hvis dette ikke fører fram, kan mistillitsforslag framsettes i menighetsmøtet eller i årsmøte.

 

§ 6. Årsmøte & Menighetsmøte

6.1 Forretningsorden

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall med unntak av vedtektsendringer, større økonomiske saker, og mistillitsforslag.(jmf. §5.5) I disse sakene kreves det 2/3 flertall. I alle personsaker skal det være skriftlig avstemning.

Menighetens medlemmer over 15 år har stemmerett.

6.2 Årsmøte

Lederrådet sammenkaller til årsmøte innen utgangen av mars måned hvert år, hvor det fremlegges revidert årsregnskap, budsjett og årsberetning.

Dato og saker for årsmøte gjøres kjent i god tid.

Møte er åpent for faste møtebesøkende, men kun menighetens medlemmer har stemmerett.

Det føres protokoll fra årsmøte.

6.3 Menighetsmøte / Visjonskveld

Det avholdes minst to menighetsmøter i året.

For øvrig er menighetsmøte å betrakte som et samtaleforum hvor lederskapet foretar løpende evaluering av virksomheten, samt informerer om økonomi, planer og prosjekter.

Møte er åpent for faste møtebesøkende, men kun menighetens medlemmer har stemmerett.

Det føres protokoll fra menighetsmøtet.

 

§ 7. Andre tjenester og virksomheter

Hovedledere for de ulike avdelinger og andre tjenester i menigheten utvelges av og rapporterer til Lederrådet. Mål og Strategier utarbeides fra de ulike avdelingene i samarbeid med Hovedpastor, og i samsvar med menighetens visjon og verdier.

 

§ 8. Eiendomsrett

Alt av eiendom, løst eller fast, som erverves til menighetens virksomhet, er menighetens fulle eiendom, og skal anvendes til fremme av kristen virksomhet i samsvar med menighetens retningslinjer. Enkeltpersoner kan ikke kreve tilbake noe som en gang er gitt til menigheten.

 

Powered by Cornerstone