Hvem er vi

Om oss

Betania ble grunnlagt i 1921, og teller i dag med tilhørige familiemedlemmer over 500 medlemmer. Vi er en fri og selvstendig menighet, og er sammen med over 300 andre menigheter tilknyttet den norske pinsebevegelse.

Vi driver et aktivt arbeid for alle generasjoner i Sokndal, og har også et sterkt misjonsfokus og er blant annet engasjert i Belgia, Peru og Kambodsja, samt støtter misjonskampanjer i Europa, Asia og Afrika.

 

Visjon

Vi har en visjon som er drivkraften i alt arbeid vi driver lokalt og internasjonalt: Vi vil gjøre Jesus kjent for alle mennesker og gjøre dem til Hans etterfølgere.

 

Verdier

Vi har en rekke verdier som vi ønsker skal ha betydning for arbeidet vi driver, og som vi ønsker du skal kjenne igjen når du møter oss. Vi har satt disse opp i noen korte punkter:

Mangfold

 • Generasjoner
 • Inkluderende
 • Raushet

Kjærlighet

 • Omsorg
 • Gi håp
 • Gjestfrihet
 • Godhet

Glede

 • Lovprisning
 • Begeistring
 • Inspirasjon

Ærlig og ekte

 • Sannhet
 • Ydmykhet

 

 

Vår visjon er fundamentert på fem byggesteiner: Guds ord, Den Hellige Ånd, Bønn, Misjon og Menighet, illustrert under:

Hvem er vi

 

 

 

Dette tror vi på

Bibelen – Guds ord

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. 2 Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12

 

Treenigheten

Vi tror på den treene Gud – Far, Sønn og Den Hellige Ånd. Matt. 28,19; Ef 4,4-6

 

Skapelsen

Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden. 1 Mos 1,1. 26-27; Sal 8; Sal 19,1-3; Sal 33,9; Jer 1,5; Rom 8,18-23; Åp 21,1-4

 

Jesus Kristus og fellesskap med Gud

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro. Rom 10,9-10; Fil 2,5-11; Joh 1,12; Ef 2,8

 

Den Hellige Ånd

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus. Matt 3,11; Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1 Kor 12, 7-11; Gal 5,22; 2 Kor 3,18; Rom 12,1-2

 

Dåp

Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn. Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10, 47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5, 1 Pet 3,21

 

Menighet

Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet. Mark 16,15-20; Ef 4,11-16; Apg 20,28; Apg 2,47

 

Nattverd

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han. Matt 26,26-29; 1 Kor 10,16; 1 Kor 11,23-29

 

Guds rike

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake. Hebr 13,8; Matt 10,8; Luk 10,9; Joh 14,12; Jak 5,14-16

 

Israel

Vi tror at Israel er Guds land og at jødene er Guds utvalgte folk. Vi vil derfor som bibelen oppfordrer oss, be om fred for Jerusalem og om Hans beskyttelse over land og folk. Salme 122,6; 4.Mos. 24,9

 

Familien og ekteskap

Vi tror på sterke ekteskap mellom mann og kvinne, og trygge familier. Vi tror at når Guds ord blir fundamentet i våre relasjoner skaper det kjærlighet og godhet. Vi ønsker at menigheten skal være et sted der ektepar og enslige sammen med sine familier skal kunne bygge sterke bånd til Gud og hverandre. Matt 19,6; Ef. 5, 25-28; 2. Mos. 20,12

 

Det kristne håpet

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt. 1 Tess 4,13-17; Matt 24,14; Matt 24,36-42; 1 Tess 4,14-17; 1 Kor 15,51-52; 1 Pet 1,3; Lukas 16, 22-25

 

Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

 

Powered by Cornerstone